پلن یک

پلن یک
ماهانه
۸۹ هزار تومان
Per

۵۰ کاربر

نسخه Flash و Html

پهنای باند ۱۰۰ GB

پلن یک
ماهانه
۸۹ هزار تومان
Per

۵۰ کاربر

نسخه Flash و Html

پهنای باند ۱۰۰ GB

پلن یک
ماهانه
۸۹ هزار تومان
Per

۵۰ کاربر

نسخه Flash و Html

پهنای باند ۱۰۰ GB